Wymogi formalne dotyczące nadsyłanych tekstów
• długość od 20 000 znaków do 40 000 znaków (maksymalnie jeden arkusz wydawniczy)
• streszczenie w języku angielskim (maksymalnie pół strony), w przypadku artykułu w języku ukraińskim, także streszczenie w języku polskim
• przypisy dolne
• formatowanie: czcionka Times New Roman, odstępy między wierszami: 1,5, rozmiar czcionki: 12
• słowa kluczowe: po angielsku i w języku artykułu
• języki czasopisma: polski, ukraiński
• cytaty dłuższe: wydzielone z tekstu głównego, rozmiar czcionki: 10, odstępy: 1,5 wiersza
• cytaty krótkie: w obrębie tekstu głównego, zaznaczone za pomocą cudzysłowu


Szczegółowe zasady dotyczące sporządzania opisów bibliograficznych
- praca zwarta: inicjał imienia, nazwisko autora (autorów), tytuł napisany kursywą, miejsce wydania, rok wydania, numery stron.
np. M. Janion, Gorączka romantyczna, Warszawa 1974, s. 102.

-artykuł w pracy zbiorowej: inicjał imienia, nazwisko autora (autorów), tytuł napisany kursywą, w: tytuł (kursywa), red. inicjał imienia, nazwisko (nazwiska), miejsce wydania, rok wydania, numery stron.
np. A. Nacher, Przygody małej dziewczynki w świecie ponowoczesnym - sposoby bycia, w: W poszukiwaniu małej dziewczynki, red. I. Kowalczyk, E. Zierkiewicz, Wrocław 2003, s. 42.

-artykuł w czasopiśmie: inicjał imienia, nazwisko (nazwiska), tytuł zapisany kursywą, tytuł czasopisma w cudzysłowie, rok, numer (zeszyt), numery stron.
np. Z. Stajewska, Współczesne wydarzenia polityczne jako element genezy "Wacława dziejów" Stefana Garczyńskiego, "Przegląd Humanistyczny" 1972, z. 5, s. 27.

W przypadku większej liczby autorów należy podać trzech pierwszych i skrót "i in.".

W pracach tłumaczonych inicjał imienia tłumacza i nazwisko podajemy po tytule, np.:

  1. Otto, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, tłum. B. Kupis, Wrocław 1993, s. 27.
  2. White, Teoria literatury i pisarstwo historyczne, tłum. T. Dobrogoszcz, w: Idem, Proza historyczna, red. E. Domańska, Kraków 2009, s. 30.

 

- cytowanie aktów prawnych: § 3, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.  w sprawie "Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908).

Art. 7, Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

 

Cytowanie orzeczeń: rodzaj orzeczenia, organ, data, sygnatura, miejsce publikacji, punkt, paragraf rozstrzygnięcia.

Uchwała SN z dnia 8 listopada 1991 r., II CO 16/91, OSNC 1993, nr 3, poz. 40. Dopuszcza się podanie – zamiast miejsca publikacji – numeru stosowanego w elektronicznej bazie danych (np. „LexPolonica nr 14587”).

Wyrok ETPC z 25 maja 1993 r. w sprawie Kokkinakis p. Grecji, nr skargi 14307/88, p. 32.

Wyrok TS UE z 13 września 2007 r. w sprawie Komisja p. Włochom, C-260/04, pkt 2.

 

- cytowanie ze źródeł internetowych: inicjał imienia, nazwisko autora (autorów), tytuł kursywą, opis strony internetowej, adres strony internetowej, (data dostępu).

  1. M. Rutkowski, Amoralista, Etyka Praktyczna. Portal Etyki Akademickiej, www.etykapraktyczna.pl, (data dostępu: 2.11.2015).

 

Skróty w cytowaniach należy podać w wersji łacińskiej, np. ibidem, op. cit.

 

Wzór redagowania artykułu

 

Imię i nazwisko

afiliacja

 

tytuł

 

słowa kluczowe w języku artykułu

słowa kluczowe w języku angielskim

tytuł w języku angielskim

streszczenie w języku angielskim

streszczenie w języku polskim (w przypadku artykułu w języku innym niż polski)

 

tekst artykułu

 

imię i nazwisko autora - nota o autorze (ok. pięciu zdań)